FAQ

4.

Algemeen

1

Q: Wat is nu in één zin het bijzondere van De MET?

A: De MET maakt van onderwijs echt maatwerk, want elk kind en elke jongere is anders.

2

Q: Waar haalde De MET de mosterd voor deze nieuwe school?

A: Onze visie kadert helemaal in de transitievisie “Leven, leren en werken in 2050” van de Vlaamse Overheid. Overal in Vlaanderen ontstaan vanuit deze visie nieuwe onderwijsinitiatieven. Vanuit de praktijk zijn we erg geïnspireerd door AGORA Roermond. Zij tonen al enkele jaren dat onderwijs écht anders kan. We worden door hen bijgestaan voor de oprichting van De MET. Anderzijds is onze werking ook erg geïnspireerd door de freinetpedagogie die in Leuven haar sporen verdiend heeft in de vier freinetbasisscholen.  

3

Q: Hoe moet ik me die school voorstellen? Met klaslokalen of alles hypermodern? Hoe ziet het eruit?

A: Elke leerling krijgt een eigen werkplek in de school en binnen zijn eigen coachgroep. Deze werkplek kan de leerling in de mate van het mogelijke zelf inrichten en aankleden. Er worden daarnaast ruimtes voorzien voor groepswerk, presentaties, e.d. Er zullen ook verschillende atelierruimtes zijn (voor kunst, STEM, muziek enz.), want leren vindt overal plaats, in De MET maar ook daarbuiten. De leerlingen zullen dus niet altijd op school zijn.

4

Q: Waar situeert De MET zich in het onderwijsveld?

A: De MET behoort tot het gesubsidieerd, niet-confessioneel, vrij onderwijs, samen met andere methodescholen, zoals de freinetscholen, steinerscholen en het montessorionderwijs. Net als deze scholen kiezen wij voor cultuurbeschouwing met oog voor de verschillende levensbeschouwingen. We kiezen er bewust voor om niet vanuit slechts één godsdienst of cultuur te denken.

Pedagogisch-didactisch

1

Q: Is er al niet genoeg onrust in onderwijsland. Weer een vernieuwing erbij! Waarom is De MET nodig?

A: Omdat heel wat leerlingen en leraren in het traditionele onderwijs op hun honger blijven zitten en omdat we ervan overtuigd zijn dat leren in deze 21ste eeuw nog efficiënter kan.


2

Q: Dus leerlingen bepalen helemaal zelf wat ze willen leren?

A: Niet helemaal. De persoonlijke leervraag van de leerling staat echter wel centraal. Voor de één is dat zo snel mogelijk een diploma secundair onderwijs halen, voor de ander de weg naar een eigen zaak enz. De leerkrachten coachen dit leerproces, zien erop toe dat de wettelijke eindtermen gehaald worden en geven samen met de ouders advies. Dit advies is leidend.


3

Q: Stel mijn kind heeft ASO-kwaliteiten. Wat kan hij/zij bij De MET doen om voldoende uitgedaagd te worden?

A: De MET gaat samen met de leerling op zoek naar een persoonlijke leerroute. Dat leren is netwerkleren, leren binnen en buiten school en digitaal leren. Daarin is alles mogelijk. We bieden dus geen standaardroutes aan maar ontwikkelen een pad samen met de leerling. Door de persoonlijke begeleiding bereiden we jongeren ook perfect voor op vervolgonderwijs.


4

Q: Geef eens een reden (of meerdere) waarom ik mijn kind op De MET onderwijs zou laten volgen?

A: Dat moet je doen als je kind en jezelf er vertrouwen in hebben dat een persoonlijke aanpak de beste is en je tegelijk ook graag nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van de school van je kind en van je kind in de school. Als je er bovendien van overtuigd bent dat samen gepersonaliseerd leren energie geeft om te (blijven) leren en beter aansluit bij het leerproces van je kind, ben je bij De MET aan het juiste adres.


5

Q: Leren hoeft toch niet altijd leuk te zijn?

A: Liefst toch wel. Het bereiken van resultaten en ervaren wat je kunt, is altijd geweldig, meer dan leuk! De voldoening die ontstaat als je een moeilijk onderwerp onder de knie hebt, geeft je ook zo'n boost.


6

Q: Stellen jullie ook eisen aan leerlingen?

A: We leren leerlingen dat ze eisen aan zichzelf stellen. Maar als je bedoelt: moeten de leerlingen dingen afwerken tegen een bepaalde deadline: ja.


7

Q: Stel dat mijn kind wil overschakelen van De MET naar een andere school. Kan dit dan zonder problemen?

A: In dit geval zal je kind waarschijnlijk wat aanpassingsproblemen hebben aangezien De MET uniek is. Maar je kind heeft wellicht zodanig aan zelfvertrouwen en zelfinzicht gewonnen dat een of enkele jaren De MET al een geweldige bagage betekenen voor zijn/haar toekomst. Wil je kind overschakelen naar een zeer specifieke technische of beroepsrichting, zal je rekening moeten houden met toelatingsvoorwaarden.


8

Q: Hebben jullie helemaal geen instructielessen met een leraar voor de klas?

A: Er is niets mis met instructielessen, zeker niet als het een didactische variatie is, zoals bij onze tredevakken waarbij opbouwleerstof cruciaal is. Alleen vinden we het niet vanzelfsprekend om enkel instructielessen te geven, terwijl er nog zoveel andere leermethodes bestaan.


9

Q: Deze nieuwe manier van lesgeven vraagt een andere manier van lesgeven van de leraar. Hoe bereiden jullie hen hierop voor?

A: In eerste instantie zoeken we onze DE MET-leraren via een sollicitatieproces. Daarna zullen ze intern nageschoold en begeleid worden. De leraren hebben zelf ook nog invloed op de dagelijkse vormgeving van De MET.


10

Q: Wat is de rol van de coach in De MET?

A: De coach is een leerkracht die jouw leertraject van dichtbij begeleidt. Samen met je coach sta je regelmatig stil bij hoe het gaat. Lukt het met je planning? Heb je nog vragen? Ben je tevreden met hoe het loopt? De coach stelt uitdagende en verdiepende vragen. Zo kijken jullie of je planning bijgestuurd moet worden en waar je nog extra hulp of uitdaging nodig hebt.


11

Q: Werken jullie ook met vakleerkrachten of met andere experts?

A: Er is een vast team van leerkrachten met elk hun eigen specialisatie. Deze experts staan elk in voor het aanbrengen van de leerinhouden van verschillende domeinen en begeleiden samen met jouw coach jouw persoonlijke leerroute. We geloven daarnaast dat leren letterlijk overal kan, ook met andere experts die jou tot ontwikkeling brengen: ouders, mensen uit de bedrijfswereld en om het even wie uit de netwerken van de school.


12

Q: Gaan jullie ook op excursie (naar het buitenland)?

A: Ja. Dit kan elke dag, in het echt (stad, streek, land of buurland) of digitaal (eTwinning) en we zetten ook actief in op internationalisering via Buurklassen en Erasmus+.


13

Q: Hoe moet ik me dat voorstellen: lessen die betrekking hebben op verschillende domeinen?

A: We leren jongeren dat alles met elkaar verband heeft in het leven. We hebben dat hele leven daarom globaal verdeeld in domeinen die met elkaar samenhangen: talen, techniek & wetenschappen, humane wetenschappen, kunst & creatie, levensbeschouwing & filosofie, lichaam & gezondheid.


14

Q: Hoe zit het met wiskunde? Staat dat niet op het programma?

A: Wiskunde staat in de leerplannen en eindtermen. We kijken echter welke ontwikkeling kinderen voor dit vak doormaken. Wiskundeleerstof die niet in een project (uitdaging) vervat zit, wordt apart aangeboden, bijv. via de flip the classroom-methode, begeleid zelfstandig leren, peer-to-peer learning, tutorials of directe instructie. Elke jongere zijn eigen recept dus.


15

Q: Hoe bewaken jullie het niveau (de leerkwaliteit) van de leerling?

A: Op vele manieren: via veelvuldige feedback, inzichten van het team, zelfonderzoek van de leerling, door feedback van derden, gerichte testen, onderwijsinspectie enz. We maken ook actief werk van peterschappen met universiteiten en hogescholen die DE MET continu begeleiden.

 

16

Q: De MET is een creatieve school. Is De MET ook vooral bedoeld voor creatieve kinderen?

A: Ja, maar met creatief bedoelen we de actieve hersenactiviteit. Creativiteit beperkt zich echter niet tot kunst. Alle kinderen zijn creatief of worden dat in De MET.


17

Q: Hoezo, ouders participeren in het onderwijs van De MET?

A: We bieden aan ouders de kans om zelf een masterclass te komen geven over een onderwerp dat hen passioneert: dat kan te maken hebben met hun job, maar evengoed met een hobby of een passie van het moment. Jaarlijks vinden er ook een aantal oudervergaderingen plaats waarbij het team van De MET en de ouders elkaar beter leren kennen en waarbij we samen bouwen aan De MET. Bovendien is het de bedoeling dat ouders mee feedback en feedforward geven op het leerproces van hun kind tijdens de driehoeksgesprekken. Ouders kunnen ook financieel bijdragen aan de toekomst van De MET als ze dat wensen: d.m.v. crowdfunding of via een lening/giften-systeem.


18

Q: Hebben jullie een plan m.b.t. differentiatie?

A: Absoluut, dat is een van de kernkwaliteiten van De MET. Onderwijs op maat is eigenlijk een doorgedreven vorm van differentiëren.


19

Q: Wat is jullie visie op het gebruik van digitale middelen?

A: Digitale middelen zijn voor ons even vanzelfsprekend als stromend water en elektriciteit. Digitale middelen zullen volop deel uitmaken van het onderwijsproces, wat niet betekent dat we willen dat leerlingen enkele op een scherm bezig zijn.


20

Q: Jullie taalonderwijs, hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen?

A: Op een natuurlijke manier Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Turks, Koerdisch, Arabisch, Chinees... leren tijdens de leeractiviteiten met formatieve toetsen, dat is onze basisaanpak. Bij onze taalexperten kan je terecht voor basis- of verdiepende uitleg. We stappen voor de moderne talen (Frans en Engels) in levensechte taalprojecten zoals eTwinning en je kan kiezen voor de Canadese AIM-methode als je extra ondersteuning Frans nodig hebt. Je kan ook vakinhouden leren met anderstalig materiaal of op termijn een heel CLIL-traject volgen.


21

Q: Is onderwijs bij De MET niet wat te vrijblijvend?

A: Zeker niet. Net als in andere scholen zullen ook bij ons alle leerdoelen aan bod komen en alle eindtermen van de Vlaamse overheid worden bereikt, alleen zal er in De MET veel meer ruimte zijn voor eigen keuzes. We engageren ons om leerlingen een graad te laten afsluiten met een volwaardige, stevige basis en het secundair onderwijs te laten afronden met een erkend diploma.


22

Q: Wat is het verschil tussen leerling- en leerkrachtgestuurd onderwijs?

A: Bij leerkrachtgestuurd onderwijs bepaalt de leraar helemaal wat de leerling moet leren. Bij leerlinggestuurd leren gaat de leerling op onderzoek uit om het antwoord te vinden op een vraag die hij of zij zelf heeft geformuleerd, waarbij de leraar het proces coacht. Door de verhoogde motivatie blijkt bij leerlinggestuurd leren het leerrendement vaak veel hoger te liggen dan bij leerkrachtgestuurd leren, waarbij vaak helaas veel leertijd verloren gaat omwille van klasorganisatorische redenen (zoals orde, tucht, klasmanagement).


23

Q: Werkt die zachte aanpak wel? Je moet kinderen toch net leren omgaan met moeilijke situaties en negatieve feedback, in plaats van hen hiervan af te schermen. Zo bereid je hen niet voor op de arbeidsmarkt, die heel competitief is.

A: Volgens ons mag je onderwijs (aan jongeren) niet zwart-wit bekijken. De MET geeft geen klassiek puntenrapport (niet op papier, niet op Smartschool, Schoolonline of via andere systemen) maar zorgt via onze eigen elektronische leeromgeving wel degelijk voor veel feedback, constant zelfs. Als een werkstuk of uitdaging erg zwak uitvalt, zal de coach hier constructieve feedback op geven. Als iets nog niet goed is, zullen we het zeker benoemen. Van de summatieve afrekencultuur zijn wij echter geen voorstander. De MET evalueert op een formatieve, opbouwende manier en bereidt leerlingen zo beter voor op de competitieve arbeidsmarkt.

Praktisch-organisatorisch

1

Q: Werken jullie met een lesrooster of een vorm daarvan? Zo, ja hoe ziet dat er dan uit?

A: Ja en nee. We werken wel met een weekplanning maar niet met een klassiek lesrooster. In die digitale planning vind je als leerling, ouder, vakexpert en coach alles terug.


2

Q: Hebben leerlingen op De MET ook toetsen, proefwerken en examens?

A: Ja, maar we hebben een andere toetscultuur. We kennen geen afrekencultuur. Ook is het oordeel van de begeleidende coaches erg belangrijk. Je hoeft niet per se een toets te geven om als team te weten hoe een leerling er voor staat. Leerlingen moeten wel voorbereid zijn op hoger onderwijs dus gaan er in de derde graad wel grotere leerstofgehelen getoetst worden, al kan deze toetsing verschillende vormen aannemen (mondeling, schriftelijk, presentatie, portfolio of een combinatie hiervan). 


3

Q: Wat is de plaats van gsm's, iPads en laptops?

A: Dit zijn de verbindingsapparaten met de kennis van de wereld (cloud) en een verbinding met anderen. Onmisbaar dus. Wil dit zeggen dat leerlingen ongestoord en ongelimiteerd kunnen chatten en bellen? Nee, hier worden uiteraard afspraken over gemaakt.


4

Q: Krijgen ze ook huiswerk op De MET?

A: Niet in de traditionele zin van werken in een werkboek: "vandaag oefening 7 t/m 12, morgen 13 tot 18". Leerlingen werken en studeren "altijd en overal". Leren wordt veel meer een continuüm. Een gemotiveerde leerling ervaart studie als een persoonlijke positieve ervaring. Zo zal er al eens een werkstuk of project afgewerkt moeten worden en volstaat hiervoor de werktijd op school niet. In dit geval zou je van huiswerk kunnen spreken.


5

Q: Werken jullie met boeken of is alles digitaal?

A: We gebruiken alles wat effectief is om te leren: boeken, digitale middelen, ervaringsleren, leren van en met anderen, in bedrijven, instellingen en organisaties. Hier in de regio en in de hele wereld!


6

Q: Hebben jullie traditionele klassen?

A: Nee. Wij werken met gemengde, leeftijdoverschrijdende coachgroepen. Dit betekent echter niet dat leerlingen alles in deze groep doen. Zij werken ook samen met leerlingen uit andere coachgroepen. Maar hun eigen coachgroep vormt hun ‘thuis’ op school.


7

Q: Kan mijn kind ook thuis leren, zodat het minder uren op school hoeft te zijn?

A: Dat is niet de bedoeling. Samen school maken - ook al is het gepersonaliseerd - is ook een sociaal gebeuren. Maar waarom zou je kind trouwens individueel willen leren?! Meer leren, samen leren, leerstof aan elkaar uitleggen, een leven lang leren. Daar gaat het om.


8

Q: Is er een ouderbijdrage en wat met de schoolfactuur?

A: Een ouderbijdrage kan vrijwillig worden gegeven in de vorm van crowdfunding, een gift of een lening. Er is een schoolfactuur voor de kosten van het schooljaar zoals de didactische materialen en systemen (zoals handboeken, Challengemonitor, Voortgangsmonitor, techniek- en creatief materiaal, muziekinstrumenten, atlassen, woordenboeken, didactische hulpmiddelen), uitstappen, bezoeken, activiteiten, kopieën, sportkaart, zwemmen, water, thee. De kosten van een persoonlijke laptop vallen hier niet onder. Deze schoolfactuur zal in schooljaar 2019-2020 800 euro bedragen. Een gespreide betaling is steeds mogelijk en wordt bij de uitgifte van de schoolfactuur aangeboden.


9

Q: Moeten we zelf een laptop of tablet kopen?

A: Al onze leerlingen hebben een Chromebook (of vergelijkbaar toestel). De MET zorgt voor een groepsaankoop/huurkoopsysteem. Wie wil en kan, mag ook zijn eigen laptop meebrengen.


10

Q: Hebben leerlingen ook nog schrijfgerief en een pennenzak nodig?

A: Absoluut! Leerlingen schaffen dit zelf aan. Notities maken op papier moedigen we ook aan.


11

Q: De kinderen krijgen toch wel een rapport met cijfers, hoop ik?

A: Dan moeten wij je teleurstellen. Dit krijgen ze niet. Op elk moment tijdens het schooljaar krijgt de leerling van ons wel geschreven feedback. Je kan deze feedback permanent online raadplegen of via de coach op papier krijgen.


12

Q: Hebben alle kinderen evenveel uren per week?

A: Globaal genomen wel maar individuele routes kunnen onderling sterk verschillen.


13

Q: Is mijn kind van 8.30 u. tot 17.00 u. op De MET?

A: Dat verschilt per dag en per kind. We hanteren glijdende start- en einduren. Leerlingen zijn vanaf 8.30 u. welkom op school. Om 9.30 u. starten we samen aan de schooldag en deze duurt tot 15.30 u. Tussen 15.30 u. en 17.00 u kunnen leerlingen op school nog verder blijven werken.

 

14

Q: Hoe is de verdeling van het aantal uren per "domein"?

A: Dat kunnen we niet op voorhand aangeven. Elke leerling leert op zijn/haar eigen tempo. Wat primeert zijn de lesinhouden, niet de lesuren.

 

15

Q: Als leerlingen bijv. in het tweede jaar zitten, zitten er dan leerlingen van andere leeftijden bij?

A: Ja dat kan, al onze leerlingen zitten door elkaar.

 

16

Q: Kun je blijven zitten op De MET?

A: Dat is niet de bedoeling. Met de aanpak op De MET is zittenblijven haast ondenkbaar. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een leerling wat langer doet over zijn of haar studietraject.

 

17

Q: Werken jullie met een portfolio?

A: Ja. We gebruiken elektronische platformen zoals Office 365, Dropbox, Google Drive enz.

 

18

Q: Welke elektronische leeromgeving (ELO) gebruiken jullie?

A: We gebruiken de voortgangs- en challengemonitor van Egodact (NL). Deze wordt ook gebruikt in de Agora-scholen in Nederland, waar men zeer goede ervaringen heeft met deze ELO. Hiermee kunnen we de evolutie in het leerproces van de leerlingen in kaart brengen en opvolgen. Elke betrokkene (leerling, ouder, coach) zal hiertoe toegang hebben.

19

Q: Waar gaat De MET komen?

A: In schooljaar 2019-2020 zal De MET huizen in de oude pastorie van Sint-Kwinten in de Naamsestraat 149 in Leuven. Dit mooie gebouw met grote erfgoedwaarde wordt aan ons toevertrouwd voor één schooljaar door de gulle eigenaars. Voor het schooljaar daarop zijn we volop op zoek naar een locatie. We hebben al enkele pistes en onderhandelen daar al een tijdje over, maar daarnaast zijn suggesties zeker welkom.

Zorg

1

Q: Werken jullie met aparte leerlingbegeleiders?

A: Nee, het welzijn van de leerlingen is de verantwoordelijkheid van het hele team. Voor het begeleiden van het leerproces heeft iedere leerling een vaste coach waar hij of zij minimaal één keer per week een coachgesprek mee heeft. Deze persoonlijke band laat leerlingen toe om zorgen met hem/haar te delen. Iedere coach moet de basisvaardigheden van een leerlingbegeleider bezitten.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werken we samen met het CLB en indien nodig met externe ondersteuning. Onze visie op leerlingenbegeleiding en zorg kan je hier nalezen.


2

Q: Mijn kind kan niet leren, wat nu?

A: Dat is per definitie onmogelijk. Die kinderen bestaan niet. Er bestaan wel kinderen die een niet-cognitieve leerstijl hebben maar zij leren op een andere manier. Dat is juist de kracht van De MET.


3

Q: Zijn leerlingen met ASS ook welkom?

A: In een gesprek met de leerling en ouders gaan we na waar de noden liggen en of we voldoende ondersteuning kunnen bieden. Met alle betrokkenen (leerling, ouders, leraren, CLB en externe ondersteuning) zoeken we naar onderwijs op maat, niet enkel in het begin maar doorheen het hele leertraject. We voorzien stille werkplekken, hebben expliciet aandacht voor sociale relaties en bieden structuur. 


4

Q: Kunnen maatschappelijk kwetsbare leerlingen ook bij jullie terecht?

A: Alle kinderen hebben recht om te groeien, ook leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden. We omarmen diversiteit en genieten van de meerwaarde die dat met zich meebrengt. 


5

Q: Zijn jullie een school voor enkel rijke mensen?

A: Weinig financiële middelen hebben, mag geen drempel zijn om te kiezen voor onze school. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De MET is geen privéschool. In het schooljaar 2019-2020 bedraagt de schoolfactuur 800 euro.


6

Q: Hebben jullie ook een programma voor hoogbegaafde leerlingen?

A: De leerling bepaalt zelf de hoogte van de lat. Wij garanderen de minimumdoelstellingen en geven ruimte en ondersteuning aan wie in een bepaald onderdeel wil uitblinken. Uiteraard bewaken wij steeds het evenwicht tussen cognitie, competentie en welbevinden.


7

Q: Op welke maatregelen kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften rekenen?

A: Onderwijs op maat zorgt voor een individueel traject voor elke leerling, dus ook voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Tijdens de gesprekken met je coach verkennen we je noden en zoeken we naar wat jou helpt in je leerproces. In het driehoeksoverleg worden je ouders actief betrokken in dit proces. Indien nodig zoeken we ook externe ondersteuning. Zo stellen we alles in het werk om voor iedereen de aangepaste begeleiding te voorzien. 


8

Q: Wat is jullie zorgbeleid?

A: In De MET vallen brede basiszorg en verhoogde zorg samen. Door onze doorgedreven vorm van differentiëren krijgt elke leerling de zorg die hij/zij nodig heeft. Voor elke leerling zoeken we een aangepast traject. Bij uitbreiding van zorg werken we samen met het CLB en het ondersteuningsnetwerk. Iedere coach moet thuis zijn in socio-emotionele begeleiding en nascholingen volgen omtrent leermoeilijkheden. Zo halen we op het vlak van zorg voldoende expertise in huis, niet enkel bij de leerlingbegeleiders maar bij het hele team.

 
 
 
 

© Copyright 2019 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram