FAQ

4.

Algemeen

Q: Wat is nu in één zin het bijzondere van De MET?

A: De MET maakt van onderwijs echt maatwerk, want elk kind en elke jongere is anders.

Q: Waar haalde De MET de mosterd voor deze nieuwe school?

A: Onze visie kadert helemaal in de transitievisie “Leven, leren en werken in 2050” van de Vlaamse Overheid. Vanuit de praktijk zijn we erg geïnspireerd door AGORA Roermond. Zij tonen al enkele jaren dat onderwijs écht anders kan.

Ook het Probleemgestuurd Leren (McMaster University Hamilton, Ontario Canada), het procesgericht of ervaringsgericht onderwijs (Laevers, Leuven) en HILL (Dochy, Leuven) zijn inspiratiebronnen. Anderzijds is onze werking ook erg geïnspireerd door de freinetpedagogie die in Leuven haar sporen verdiend heeft in de vier freinetbasisscholen.  

Q: Hoe moet ik me die school voorstellen? Met klaslokalen of alles hypermodern? Hoe ziet het eruit?

A: Elke leerling krijgt een eigen werkplek in de school en binnen zijn eigen coachgroep. Deze werkplek kan de leerling in de mate van het mogelijke zelf inrichten en aankleden. Er worden daarnaast ruimtes voorzien voor groepswerk, presentaties, e.d. Er zullen ook verschillende atelierruimtes zijn (voor kunst, STEM, muziek enz.).

Q: Waar situeert De MET zich in het onderwijsveld?

A: De MET behoort tot het gesubsidieerd, niet-confessioneel, vrij onderwijs. De MET kiest wij voor cultuurbeschouwing met oog voor de verschillende levensbeschouwingen. 

Pedagogisch-didactisch

Q: Is er al niet genoeg onrust in onderwijsland. Weer een vernieuwing erbij! Waarom is De MET nodig?

A: Omdat we ervan overtuigd zijn dat leren in deze 21ste eeuw nog efficiënter kan.


Q: Dus leerlingen bepalen helemaal zelf wat ze willen leren?

A: Niet helemaal. De persoonlijke leervraag van de leerling staat echter wel centraal. Voor de één is dat zo snel mogelijk een diploma secundair onderwijs halen, voor de ander de weg naar een eigen zaak enz. De leerkrachten coachen dit leerproces, zien erop toe dat de wettelijke eindtermen gehaald worden en geven samen met de ouders advies. Dit advies is leidend.

Q: Geef eens een reden (of meerdere) waarom ik mijn kind op De MET onderwijs zou laten volgen?

A: Dat moet je doen als je kind en jezelf er vertrouwen in hebben dat een persoonlijke aanpak de beste is en je tegelijk ook graag nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van de school van je kind en van je kind in de school. Als je er bovendien van overtuigd bent dat samen gepersonaliseerd leren energie geeft om te (blijven) leren en beter aansluit bij het leerproces van je kind, ben je bij De MET aan het juiste adres.

 

Q: Leren hoeft toch niet altijd leuk te zijn?

A: Liefst toch wel. Het bereiken van resultaten en ervaren wat je kunt, is altijd geweldig, meer dan leuk! De voldoening die ontstaat als je een moeilijk onderwerp onder de knie hebt, geeft je ook zo'n boost.

 

Q: Stellen jullie ook eisen aan leerlingen?

A: We leren leerlingen dat ze eisen aan zichzelf stellen. Maar als je bedoelt: moeten de leerlingen dingen afwerken tegen een bepaalde deadline: ja.

 

Q: Stel dat mijn kind wil overschakelen van De MET naar een andere school. Kan dit dan zonder problemen?

A: In dit geval zal je kind waarschijnlijk wat aanpassingsproblemen hebben aangezien De MET uniek is. Maar je kind heeft wellicht zodanig aan zelfvertrouwen en zelfinzicht gewonnen dat een of enkele jaren De MET al een geweldige bagage betekenen voor zijn/haar toekomst. Wil je kind overschakelen naar een zeer specifieke technische of beroepsrichting, zal je rekening moeten houden met toelatingsvoorwaarden.

Q: Wat is de rol van de coach in De MET?

A: De coach is een leerkracht die jouw leertraject van dichtbij begeleidt. Samen met je coach sta je regelmatig stil bij hoe het gaat. Lukt het met je planning? Heb je nog vragen? Ben je tevreden met hoe het loopt? De coach stelt uitdagende en verdiepende vragen. Zo kijken jullie of je planning bijgestuurd moet worden en waar je nog extra hulp of uitdaging nodig hebt.

Q: Werken jullie ook met vakleerkrachten of met andere experts?

A: Er is een vast team van coaches en experten met elk hun eigen specialisatie. Deze staan elk in voor het aanbrengen van de leerinhouden van verschillende domeinen en begeleiden jouw persoonlijke leerroute. We geloven daarnaast dat leren letterlijk overal kan, ook met andere experten die jou tot ontwikkeling brengen: ouders, mensen uit de bedrijfswereld en om het even wie uit jouw netwerk.

Q: Gaan jullie ook op excursie (naar het buitenland)?

A: Ja. Dit kan elke dag, in het echt (stad, streek, land of buurland) of digitaal (eTwinning) en we zetten ook actief in op internationalisering via Buurklassen en Erasmus+.

Q: Hoe bewaken jullie het niveau (de leerkwaliteit) van de leerling?

A: Op vele manieren: via veelvuldige feedback, inzichten van het team, zelfonderzoek van de leerling, door feedback van derden, gerichte testen, onderwijsinspectie enz. We maken ook actief werk van peterschappen met universiteiten en hogescholen die DE MET continu begeleiden.

Q: Hoezo, ouders participeren in het onderwijs van De MET?

A: We bieden aan ouders de kans om zelf een masterclass te komen geven over een onderwerp dat hen passioneert: dat kan te maken hebben met hun job, maar evengoed met een hobby of een passie van het moment. Jaarlijks vinden er ook een aantal oudervergaderingen plaats waarbij het team van De MET en de ouders elkaar beter leren kennen en waarbij we samen bouwen aan De MET. Bovendien is het de bedoeling dat ouders mee feedback en feedforward geven op het leerproces van hun kind tijdens de driehoeksgesprekken. Ouders kunnen ook financieel bijdragen aan de toekomst van De MET als ze dat wensen: d.m.v. crowdfunding of via een lening/giften-systeem.

Q: Wat is jullie visie op het gebruik van digitale middelen?

A: Digitale middelen zijn voor ons even vanzelfsprekend als stromend water en elektriciteit. Digitale middelen zullen volop deel uitmaken van het onderwijsproces, wat niet betekent dat we willen dat leerlingen enkele op een scherm bezig zijn.

Q: Is onderwijs bij De MET niet wat te vrijblijvend?

A: Zeker niet. Net als in andere scholen zullen ook bij ons alle leerdoelen aan bod komen en alle eindtermen van de Vlaamse overheid worden bereikt, alleen zal er in De MET veel meer ruimte zijn voor eigen keuzes. We engageren ons om leerlingen een graad te laten afsluiten met een volwaardige, stevige basis en het secundair onderwijs te laten afronden met een erkend diploma.

 

Q: Bieden jullie Latijn aan?

A: Ja, op De MET kan je een traject Latijn volgen. Je kan er voor kiezen om zowel Latijnse taal, als klassieke cultuur en geschiedenis te volgen of enkel klassieke cultuur en geschiedenis (zonder de taal).

Q: Is er ook tijd voor sport en beweging?

A: Sport en beweging is een essentieel onderdeel van een gezond leven. Op De MET kan je wekelijks kiezen uit vier uur gevarieerd sportaanbod. Tijdens de middagpauze is er dagelijks ruimte voor sport, spel en beweging.

Praktisch-organisatorisch

Q: Werken jullie met een lesrooster of een vorm daarvan? Zo, ja hoe ziet dat er dan uit?

A: Ja en nee. We werken wel met een weekplanning maar niet met een klassiek lesrooster. In die digitale planning vind je als leerling alles terug.

 

Q: Hebben leerlingen op De MET ook toetsen, proefwerken en examens?

A: Ja, maar we hebben een andere toetscultuur. We kennen geen afrekencultuur. Ook is het oordeel van de begeleidende coaches erg belangrijk. Je hoeft niet per se een toets te geven om als team te weten hoe een leerling er voor staat. Leerlingen moeten wel voorbereid zijn op hoger onderwijs dus gaan er in de derde graad wel grotere leerstofgehelen getoetst worden, al kan deze toetsing verschillende vormen aannemen (mondeling, schriftelijk, presentatie, portfolio of een combinatie hiervan). 

Q: Wat is de plaats van gsm's, iPads en laptops?

A: Dit zijn de verbindingsapparaten met de kennis van de wereld (cloud) en een verbinding met anderen. Onmisbaar dus. Wil dit zeggen dat leerlingen ongestoord en ongelimiteerd kunnen chatten en gamen? Nee, hier worden uiteraard afspraken over gemaakt.

 

Q: Krijgen ze ook huiswerk op De MET?

A: Niet in de traditionele zin van werken in een werkboek: "vandaag oefening 7 t/m 12, morgen 13 tot 18". Leerlingen werken en studeren "altijd en overal". Leren wordt veel meer een continuüm. Een gemotiveerde leerling ervaart studie als een persoonlijke positieve ervaring. Zo zal er al eens een werkstuk of project afgewerkt moeten worden en volstaat hiervoor de werktijd op school niet. In dit geval zou je van huiswerk kunnen spreken.
 

Q: Is er een ouderbijdrage en wat met de schoolfactuur?

A: Een ouderbijdrage kan vrijwillig worden gegeven in de vorm van crowdfunding, een gift of een lening. Er is een schoolfactuur voor de kosten van het schooljaar zoals de didactische materialen en systemen (zoals handboeken, Challengemonitor, Voortgangsmonitor, techniek- en creatief materiaal, muziekinstrumenten, atlassen, woordenboeken, didactische hulpmiddelen), uitstappen, bezoeken, activiteiten, kopieën, sportkaart, zwemmen, water, thee. De kosten van een persoonlijke laptop vallen hier niet onder. Deze schoolfactuur zal in schooljaar 2019-2020 800 euro bedragen. Een gespreide betaling is steeds mogelijk en wordt bij de uitgifte van de schoolfactuur aangeboden.

 

Q: Moeten we zelf een laptop of tablet kopen?

A: Al onze leerlingen hebben een Chromebook (of vergelijkbaar toestel). De MET zorgt voor een groepsaankoop/huurkoopsysteem. Wie wil en kan, mag ook zijn eigen laptop meebrengen.

Q: Welke elektronische leeromgeving (ELO) gebruiken jullie?

A: We gebruiken de voortgangs- en challengemonitor van Egodact (NL). Deze wordt ook gebruikt in de Agora-scholen in Nederland, waar men zeer goede ervaringen heeft met deze ELO. Hiermee kunnen we de evolutie in het leerproces van de leerlingen in kaart brengen en opvolgen.

Zorg

Q: Werken jullie met aparte leerlingbegeleiders?

A: Nee, het welzijn van de leerlingen is de verantwoordelijkheid van het hele team. Voor het begeleiden van het leerproces heeft iedere leerling een vaste coach waar hij of zij minimaal één keer per week een coachgesprek mee heeft. Deze persoonlijke band laat leerlingen toe om zorgen met hem/haar te delen. Iedere coach moet de basisvaardigheden van een leerlingbegeleider bezitten.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werken we samen met het CLB en indien nodig met externe ondersteuning. Onze visie op leerlingenbegeleiding en zorg kan je hier nalezen.

Q: Kunnen maatschappelijk kwetsbare leerlingen ook bij jullie terecht?

A: Alle kinderen hebben recht om te groeien, ook leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden. We omarmen diversiteit en genieten van de meerwaarde die dat met zich meebrengt. 

 

Q: Op welke maatregelen kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften rekenen?

A: Onderwijs op maat zorgt voor een individueel traject voor elke leerling, dus ook voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Tijdens de gesprekken met je coach verkennen we je noden en zoeken we naar wat jou helpt in je leerproces. In het driehoeksoverleg worden je ouders actief betrokken in dit proces. Indien nodig zoeken we ook externe ondersteuning. Zo stellen we alles in het werk om voor iedereen de aangepaste begeleiding te voorzien. 

 

Q: Wat is jullie zorgbeleid?

A: In De MET vallen brede basiszorg en verhoogde zorg samen. Door onze doorgedreven vorm van differentiëren krijgt elke leerling de zorg die hij/zij nodig heeft. Voor elke leerling zoeken we een aangepast traject. Bij uitbreiding van zorg werken we samen met het CLB en het ondersteuningsnetwerk. Iedere coach moet thuis zijn in socio-emotionele begeleiding en nascholingen volgen omtrent leermoeilijkheden. Zo halen we op het vlak van zorg voldoende expertise in huis, niet enkel bij de leerlingbegeleiders maar bij het hele team.

 
 
 
 

© Copyright 2019 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram