FAQ

4.

Algemeen

Q: Wat is nu in één zin het bijzondere van De MET?

A: De MET maakt van onderwijs echt maatwerk, want elk kind en elke jongere is anders.

Q: Hoe moet ik me die school voorstellen? Met klaslokalen of alles hypermodern? Hoe ziet het eruit?

A: Elke leerling krijgt een eigen werkplek in de school en binnen zijn eigen coachgroep. Deze werkplek kan de leerling in de mate van het mogelijke zelf inrichten en aankleden. Er worden daarnaast ruimtes voorzien voor groepswerk, presentaties, atelier e.d. We maken daarnaast gebruik van verschillende atelierruimtes (voor kunst, STEM, muziek enz.) zowel op school als in de stad, want leren vindt overal plaats, in De MET maar ook daarbuiten. De leerlingen zullen dus niet altijd op school zijn.

Q: Waar situeert De MET zich in het onderwijsveld?

A: De MET behoort tot het gesubsidieerd, niet-confessioneel, vrij onderwijs. De MET kiest voor cultuurbeschouwing met oog voor de verschillende levensbeschouwingen. 

Pedagogisch-didactisch

Q: Waarom is De MET nodig?

A: Wij zijn ervan overtuigd dat leren in de 21e eeuw effectiever en efficiënter kan: leeftijdsdoorbrekend, niet in vakken of hokjes, maar breed en diepgaand. Bovendien willen we dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, met voldoende autonomie. 


Q: Bepalen leerlingen dan helemaal zelf wat ze willen leren?

A: Niet helemaal. We werken samen naar de eindtermen toe, die opgelegd zijn door de overheid. Hoe leerlingen dat aanpakken, kan wel verschillen. De een wil zo snel mogelijk naar de universiteit of hogeschool, de ander wil zich een weg banen naar een eigen zaak. De leercoaches begeleiden dit leerproces en zien erop toe dat de wettelijke eindtermen gehaald worden.

Q: Zal mijn kind voldoende uitgedaagd worden in De MET?

A: De MET gaat samen met de leerling op zoek naar een gepersonaliseerde leerroute. Dat leren is netwerkleren, leren binnen en buiten school en hybride leren. Daarin is alles mogelijk. We bieden dus geen standaardroutes aan, maar ontwikkelen een pad samen met de leerling.

Q: Waarom zou ik mijn kind op De MET onderwijs laten volgen?

A: Als je gelooft dat een gepersonaliseerde aanpak de beste is en als je graag nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van de school van je kind en van je kind in de school, dan is De MET iets voor jou. Als je er bovendien van overtuigd bent dat samen kwalitatief hoogstaand gepersonaliseerd leren energie geeft om te (blijven) leren en beter aansluit bij het leerproces van je kind, ben je bij De MET aan het juiste adres.

 

Q: Leren hoeft toch niet altijd leuk te zijn?

A: Neen, dat moet niet, maar het is toch fijn als jongeren kunnen leren vanuit hun interesse en nieuwsgierigheid. We vertrekken dus liefst wel vanuit intrinsieke motivatie. Het bereiken van resultaten en ervaren wat je kunt, is trouwens altijd geweldig! De voldoening die je voelt als je een moeilijk onderwerp onder de knie hebt, geeft je zo'n boost. Hoge kwaliteit bereik je door succeservaringen, ook al is de weg soms moeilijk en hard.

 

Q: Stellen jullie ook eisen aan leerlingen?

A: We leren leerlingen dat ze eisen aan zichzelf moeten stellen. Maar als je bedoelt: moeten de leerlingen dingen afwerken tegen een bepaalde deadline, dan is het antwoord jazeker. Dat is ook streven naar de hoogste kwaliteit!

 

Q: Stel dat mijn kind wil overschakelen van De MET naar een andere school. Kan dit dan zonder problemen?

A: Ja, dit kan zonder enig probleem. Wij werken immers ook naar de eindtermen toe. Bovendien heeft je kind wellicht zodanig aan zelfvertrouwen en zelfsturend vermogen gewonnen dat een of enkele jaren De MET een geweldige bagage betekenen voor zijn/haar toekomst.

Q: Hebben jullie helemaal geen instructielessen met een leraar voor de klas?

A: Ook in De MET zijn er instructielessen. Daar is immers niets mis mee, vooral omdat het in onze tredevakken (wiskunde, en talen) cruciaal is voor het opbouwen van leerstof. Daarbij zorgen we ervoor dat leerlingen zelf kunnen inplannen wanneer ze de instructie volgen en in welke groep. Ook hier bouwen we dus autonomie in. Natuurlijk geven we niet enkel instructielessen, omdat er nog zoveel andere leermethodes bestaan. Bovendien toont wetenschap aan dat die andere methodes - naast (korte) directe instructie - net zo belangrijk zijn.

Q: Werken jullie ook met vakleerkrachten of met andere experts?

A: Er is een vast team van leercoaches met elk hun eigen specialisatie. Als team staan ze in voor het aanbrengen van de leerinhouden van verschillende domeinen. We geloven daarnaast dat leren letterlijk overal kan, ook met andere experts: ouders, mensen uit de bedrijfswereld en om het even wie uit de netwerken van de leerhub.

Q: Hoe kunnen ouders participeren in het onderwijs van De MET?

A: Er zijn verschillende manieren om als ouder te participeren: 

  • via deelname aan de infovergaderingen voor ouders blijf je op de hoogte van de werking van De MET

  • via deelname aan de driehoeksgesprekken blijf je als ouder op de hoogte over het leerproces van je kind

  • via deelname aan een werkgroep of aan het bestuur geef je mee vorm aan de toekomst van De MET

  • via het geven van een inspiratiesessie deel je je passie, kennis of vaardigheden met de leerlingen van De MET

Q: Wat is jullie visie op het gebruik van digitale middelen?

A: Digitale middelen zijn voor ons even vanzelfsprekend als stromend water en elektriciteit. Digitale middelen zullen volop deel uitmaken van het onderwijsproces, wat niet betekent dat we willen dat leerlingen enkele op een scherm bezig zijn.

Q: Is onderwijs bij De MET niet wat te vrijblijvend?

A: Zeker niet. Net als in andere scholen zullen ook bij ons alle leerdoelen aan bod komen en alle eindtermen van de Vlaamse overheid worden bereikt, alleen zal er in De MET veel meer ruimte zijn voor eigen keuzes. We engageren ons om leerlingen een graad te laten afsluiten met een volwaardige, stevige basis en het secundair onderwijs te laten afronden met een erkend diploma.

 

Q: Bieden jullie Latijn aan?

A: Ja, op De MET kan je een traject Latijn (en vanaf het tweede jaar Latijn-Grieks) volgen. Je kan er voor kiezen om zowel Latijnse taal, als klassieke cultuur en geschiedenis te volgen of enkel klassieke cultuur en geschiedenis (zonder de taal).

Q: Is er ook tijd voor sport en beweging?

A: Sport en beweging is een essentieel onderdeel van een gezond leven. Op De MET kan je wekelijks kiezen uit vier uur gevarieerd sportaanbod. Tijdens de middagpauze is er dagelijks ruimte voor sport, spel en beweging.

Praktisch-organisatorisch

Q: Werken jullie met een lesrooster of een vorm daarvan? Zo, ja hoe ziet dat er dan uit?

A: Ja en nee. We werken wel met een weekplanning maar niet met een klassiek lesrooster. In die digitale planning vind je als leerling alles terug.

 

Q: Krijgen ze ook huiswerk op De MET?

A: Niet in de traditionele zin van werken in een werkboek: "vandaag oefening 7 t/m 12, morgen 13 tot 18". Leerlingen werken en studeren "altijd en overal". Leren wordt veel meer een continuüm. Een gemotiveerde leerling ervaart studie als een persoonlijke positieve ervaring. Zo zal er al eens een werkstuk of project afgewerkt moeten worden en volstaat hiervoor de werktijd op school niet. In dit geval zou je van huiswerk kunnen spreken.
 

Q: Is er een schoolfactuur?

A: Er is een schoolfactuur voor de kosten van het schooljaar zoals de didactische materialen en systemen (zoals handboeken, Challengemonitor, Voortgangsmonitor, techniek- en creatief materiaal, muziekinstrumenten, atlassen, woordenboeken, didactische hulpmiddelen), uitstappen, bezoeken, activiteiten, kopieën, sportkaart, zwemmen, water, thee. Deze schoolfactuur zal in schooljaar 2020-2021 800 euro bedragen. De kosten van een persoonlijke laptop vallen hier niet onder. Een gespreide betaling is steeds mogelijk en wordt bij de uitgifte van de schoolfactuur aangeboden.

 

Q: Moeten we zelf een laptop of tablet kopen?

A: Al onze leerlingen hebben een Chromebook (of vergelijkbaar toestel). De MET zorgt voor een groepsaankoop/huurkoopsysteem. Wie wil en kan, mag ook zijn eigen laptop meebrengen.

Q: Welke elektronische leeromgeving (ELO) gebruiken jullie?

A: We gebruiken de voortgangs- en challengemonitor van Egodact (NL). Deze wordt ook gebruikt in de Agora-scholen in Nederland, waar men zeer goede ervaringen heeft met deze ELO. Hiermee kunnen we de evolutie in het leerproces van de leerlingen in kaart brengen en opvolgen.

Zorg

Q: Werken jullie met aparte leerlingbegeleiders?

A: Nee, het welzijn van de leerlingen is de verantwoordelijkheid van het hele team. Voor het begeleiden van het leerproces heeft iedere leerling een vaste coach waar hij of zij minimaal één keer per week een coachgesprek mee heeft. Deze persoonlijke band laat leerlingen toe om zorgen met hem/haar te delen. Iedere coach moet de basisvaardigheden van een leerlingbegeleider bezitten.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werken we samen met het CLB en indien nodig met externe ondersteuning. Onze visie op leerlingenbegeleiding en zorg kan je hier nalezen.

 

Q: Op welke maatregelen kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften rekenen?

A: Onderwijs op maat zorgt voor een individueel traject voor elke leerling, dus ook voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Tijdens de gesprekken met je coach verkennen we je noden en zoeken we naar wat jou helpt in je leerproces. In het driehoeksoverleg worden je ouders actief betrokken in dit proces. Indien nodig zoeken we ook externe ondersteuning. Zo stellen we alles in het werk om voor iedereen de aangepaste begeleiding te voorzien. 

 

Q: Wat is jullie zorgbeleid?

A: In De MET vallen brede basiszorg en verhoogde zorg samen. Door onze doorgedreven vorm van differentiëren krijgt elke leerling de zorg die hij/zij nodig heeft. Voor elke leerling zoeken we een aangepast traject. Bij uitbreiding van zorg werken we samen met het CLB en het ondersteuningsnetwerk. Iedere coach moet thuis zijn in socio-emotionele begeleiding en nascholingen volgen omtrent leermoeilijkheden. Zo halen we op het vlak van zorg voldoende expertise in huis, niet enkel bij de leerlingbegeleiders maar bij het hele team.

 
 
 
 
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© Copyright 2020 De MET